sobota, 15 lipca 2017

Zanim zdecydujesz się na leasing samochodu

Przed wyborem firmy leasingowej i odpowiedzią na pytanie: jaki leasing na samochód, należy sprawdzić i porównać oferty kliku firm leasingowych.
Jeżeli chcemy zrobić to bardzo szczegółowo, co jednak zajmie nam dużo czasu, to przede wszystkim należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, Umową Leasingu oraz Tabelą Opłat i Prowizji. Podobnie jest w przypadku np. kredytów bankowych. Tutaj również należy zapoznać się z warunkami umowy, a nie tylko zwracać uwagę na wysokość kosztów całkowitych i rat kredytowych.
Co zawiera umowa leasingowa? Jak w każdej umowie znajdziemy dużo punktów i paragrafów, to między innymi: regulacje dotyczące nabycia i odbioru samochodu od dostawcy, zasady i obowiązki związane z używaniem samochodu, zabezpieczenie umowy leasingu. To również prawa i obowiązki stron umowy, między innymi związane z ubezpieczeniem samochodu, zgłaszaniem szkód i serwisem samochodu.

Opłaty leasingowe

Raty leasingowe zależą między innymi od oprocentowania. Raty będziemy płacić przez co najmniej kilkanaście miesięcy, dlatego należy zapytać się, w oparciu o jaki wskaźnik są one ustalane, w jaki sposób mogą się one zmienić w kolejnych miesiącach jakie jest oprocentowanie rat: stałe czy zmienne. Gdy wskaźnik bazowy wzrasta, wzrastają również raty, i podobnie w drugą stronę, jeżeli wskaźnik spada, to i wysokość raty maleje.

Rozliczanie szkody całkowitej samochodu

Zapisy regulują rozliczenie umowy leasingowej, która wygasła w skutek szkody całkowitej samochodu. Powinna zawierać zapisy dot. zagospodarowania samochodu, zapisy praw i obowiązków leasingobiorcy (w stosunku do leasingodawcy i ubezpieczyciela).

Rozliczenie w przypadku wygaśnięcia lub zakończenia umowy

Umowa powinna regulować zasady postępowania w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu samochodu. Przypadki mogą być różne, np. w skutek szkody całkowitej lub z woli leasingobiorcy.

Najlepiej, aby były zapisane w umowie dwie kwestie, które dot. zasad naliczania opłat należnych leasingodawcy z tego tytułu oraz sposób pomniejszenia opłat o odpowiednie oprocentowanie (które pozostałych do końca umowy leasingowej).

Zaległości w ratach, wypowiedzenie i rozliczenie wypowiedzianej umowy

Co w przypadku, gdy pojawią się zaległości w płatności rat leasingowych za samochód? Takie zapisy w Ogólnych Warunkach Umowy, informują w jaki sposób będzie w takim przypadku postępował leasingodawca - należy sprawdzić Tabelę Opłat i Prowizji i zwrócić uwagę na wysokość odsetek umownych, opłaty za wezwanie, czynności windykacyjne.
Wypowiedzenie umowy leasingu z winy leasingobiorcy, to między innymi odszkodowania dla leasingodawcy oraz zasady uwzględniania w końcowym rozliczeniu wartości samochodu.